Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego https://sklep.euphonia.pl/

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy https://sklep.euphonia.pl/.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego https://sklep.euphonia.pl/ zwanego dalej Sklepem jest Jolanta Toporowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz z siedzibą 51-628 Wrocław, ul. Ludwika Pugeta 5/4, NIP 8981024724 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego


§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sklepu Internetowego użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należna Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Produktów na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniania Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w zasadach działania Sklepu;

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto Klienta – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientowi w ramach Sklepu Internetowego. Zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i Hasłem Klienta. Zbiór zawiera dane wprowadzone przez klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientowi umożliwiająca mu łatwe dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym, wyświetlanie podsumowania Ceny zakupu Produktów oraz kosztów wysyłki.

Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta przez Klienta.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne, cykliczne otrzymywanie informacji o działalności firmy Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz oraz Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym po uiszczeniu zapłaty Ceny powiększonej o koszty wysyłki.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – Jolanta Toporowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego z siedzibą 51-628 Wrocław, ul. Ludwika Pugeta 5/4 posiadająca nr NIP 8981024724 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zamówienie – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym, określający poszczególne Produkty oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 3. BIURO OBSŁUGI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO

Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego udziela Klientom informacji w zakresie działalności prowadzonej przez Sklep Internetowy, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu +48 501 805 464 oraz pod adresem e-mail biuro@mapaja.pl. Opłata za połączenia telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne, świadczone nieodpłatnie: Konto, Zamówienie, Newsletter.
 2. Zasady świadczenia Usługi Elektronicznej Konto:
  1. Do założenia Konta konieczne jest wykonanie przez Klienta dwóch następujących po sobie kroków: (1) wypełnienie formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się”. 
  2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz Hasło. 
  3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  4. Klient ma w każdej chwili i bez podania przyczyny możliwość, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mapaja.pl.
 3. Zasady świadczenia Usługi Elektronicznej Zamówienie:
  1. Korzystanie z formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta Towaru do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch następujących po sobie kroków: (1) wypełnieniu formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Kupuję i płacę”. Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych przed wykonaniem drugiego z opisanych kroków.
  2. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt, jego ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
  3. Usługa Elektroniczna Zamówienie świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Zasady świadczenia Usługi Elektronicznej Newsletter:
  1. Korzystanie z Newslettera jest możliwe na dwa sposoby: (1) po wpisaniu adresu poczty elektronicznej do dostępnego na stronie formularza zapisu na Newsletter i kliknięciu pola akcji lub (2) po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter. 
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
  3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela Sklepu Internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mapaja.pl lub przez skorzystanie z opcji rezygnacji w stopce otrzymanego Newslettera.
 5. Wymagania Techniczne do korzystania z Serwisu: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 7. Klient zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;
   • nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 8. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 6 lub ust. 7 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sklep Internetowy Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu opisanej w § 10 Regulaminu Sklepu Internetowego) Klient może składać w formie elektronicznej na adres: biuro@mapaja.pl.
  1. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w miarę możliwości niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 5. ZAWARCIE I WYKONANIE USŁUGI SPRZEDAŻY

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Regulaminu Sklepu Internetowego albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Sklepie Internetowym Zamówienia za pomocą formularza Zamówień opisanego w § 3., ust.3 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienia można składać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera należne podatki. Cena nie zawiera kosztów przesyłki (dostarczenia Produktu do Klienta), które są określane odrębnie. Cena towaru na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt transportu. O łącznej Cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży składają się następujące czynności techniczne:
  1. Dodanie Produktu do Koszyka i przejście do formularza Zamówienia;
  2. Wybranie sposobu zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
  3. Wybranie polecenia „Zamawiam i płacę”. Polecenie „Zamawiam i płacę” staje się aktywne z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin Sklepu Internetowego.
  4. Do momentu uruchomienia przez Klienta polecenia „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Produktów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
 6. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego i pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu Internetowego) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz przesłanie faktury zakupu na adres e-mail wskazany przez klienta.
 10. Klient, który założył swoje Konto w Sklepie Internetowym ma dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.
 11. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w zakładce Zamówienia dostępnej w Koncie Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest także poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie/w drodze wiadomości e-mail). Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania/zmiany Zamówienia.
 12. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 10 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i złożenia nowego zamówienia.
 13. Faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta. W przypadku Klientów, którzy założyli Konto w Sklepie Internetowym, faktury VAT dostępne są także w formie elektronicznej w Koncie Klienta, w zakładce „Zamówienia” po wybraniu konkretnego, zrealizowanego już zamówienia. Fakturę można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z późn. zm.).
 14. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.


§ 6. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać:
  1. Za pośrednictwem płatności elektronicznych Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4 500 000,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068. Oferowane formy płatności: karta płatnicza, przelew elektroniczny, przelew tradycyjny.
  2. Tradycyjnym przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 3. Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później przy tym niż w terminie kolejnych 14 dni.

§ 8. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Zamówione w Sklepie Internetowym Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Produktami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca oferuje następujące opcje dostaw kurierskich:
  1. Kurier InPost
  2. Paczkomat InPost
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 5. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Produkty oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek innej jednoznacznej formie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres email: biuro@mapaja.pl.
 1. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Produktu/ów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/ów z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: 51-628 Wrocław, ul. Ludwika Pugeta 5/4 z dopiskiem „Zwrot”. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 5. Prosimy o dołączenie do zwracanego Produktu dowodu jego zakupu (faktura).
 6. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Produktu/ów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 9. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

§ 10. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktów z wadą pozostaje do wartości Produktów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. Żądać wymiany Produktu na wolny od wad. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad.
 3. Reklamacja może zostać przez Klienta złożona drogą elektroniczną na adres email: biuro@mapaja.pl.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  2. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
  3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
  4. Wymogi podane w podpunktach a, b, c mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 05-822 Milanówek, ul. Warszawska 53A/24. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

ZMIANA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO/INFORMACJE OGÓLNE

§ 11. ZMIANA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2021 i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych ważnych przyczyn:
  1. Zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  2. Konieczności dostosowania działalności Sprzedającego do orzeczeń wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  3. Zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego;
  4. Zmiany sposobu świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną podyktowaną względami technicznymi lub technologicznymi.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin Sklepu Internetowego wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany te nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sklepu Internetowego poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 12. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
 2. Informacje o możliwościach rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

ZAŁĄCZNIK 1

(PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Adresat: 

Euphonia Instytut Rozwoju Osobistego Jolanta Toporowicz                                                                                                                                           51-628 Wrocław, ul. L. Pugeta 5/4                                                                                                                                                           NIP 8981024724                                                                                                                                                                                          

e-mail: biuro@mapaja.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

– Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

– Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić